780„Voderadské rieky" Pilava (Gidra) a Ronava

 

Najstaršie hydronymá z územia západného Slovenska sú písomne doložené v 11. a 12. storočí, predovšetkým v Zoborskej listine z r. 1113 a v zakladacej listine hronskosvätobeňadického opátstva z roku 1075. Staršie záznamy sa nám nezachovali. Veľká časť hydroným doložených v 12. a 14. storočí má slovenský pôvod. Rovnako tak je to aj s názvami riek, ktoré obtekajú obec Voderady, Gidra (pôvodne Pleva, či Pilava) a Ronava.

Rieka Pilava, dnes vo Voderadoch skorej známa pod názvom Gidra (slovan. geder, gedra = roklina, jama), je pravostranným prítokom Dolného Dudváhu. Pramení v Malých Karpatoch pod vrchom Baďurka v nadmorskej výške 470 m n. m. a tečie juhovýchodným smerom. Ústí v obci Malá Mača, tok má dĺžku 38,5 km.

Pôvodný názov rieky bol Pleva (1287 Pylwa, 1313 Peleua). Tento názov sa odvodzuje od píly, teda miesta, kde sa spracúva drevo, čo bolo základom dnešnej obce Píla, vedľa ktorej tok tečie. Z toho dôvodu (píla – piliny, či plevy) sa názov riečky jazykovedcami rekonštruuje v podobe Pilava. V najstarších dokladoch z 13. a 14. storočia sa tok spomína výlučne ako Pleva, s názvom Gidra sa stretávame až v prvej štvrtine 18. storočia. Od 19. storočia sa pravidelne používal názov Gidra pre hornú časť toku, názvy Pleva a Starý potok pravidelne pomenúval dolnú časť toku. V historických prameňoch sú uvádzané názvy: Červenokamenská voda, Starý potok, Pleva, Plevanský potok. Pomenovanie Plevanský potok vzniklo z terénneho názvu Pleva – potok tečúci cez lokalitu Pleva. Názov Červenokamenská voda pomenúva potok tečúci okolo hradu Červený Kameň. Názov Starý potok vznikol pravdepodobne podľa pôvodnosti, teda neupravenosti koryta riečky v strednej a dolnej časti toku.

Indoeuropeista Š. Ondruš, ktorý sa zaoberal etymológiou názvu Gidra, predpokladá, že pôvodný názov bol Kydra. Názov odvodzuje od slovesa kydať, čo spojil s významom „husto tiecť“. Analógiu pre svoje vysvetlenie vidí v súvislosti s názvom obce Voderady, ležiacou pri Gidre, a riekou Kydrou a osadou Oderady v ukrajinskej toponymii pri Volyni: Oderady, Oderovok < vodrъ : odrъ – plot, ohrada, azda ako ochrana pred riekou. V súvislosti s Gidrou možno spomenúť chotárny názov Žabárna". Chotárny názov označuje lokalitu pri dávno vyschnutom ramene Gidry, kde žilo množstvo žiab.

Podľa názoru jazykovedca V. Macheka hydronymum Pleva označuje vyschnutú časť vodného toku Gidry. Pri obci Pavlice sa pestovalo proso a plevy mohli zanášať tok a tak mohli dat pomenovanie pre potok. Proso je u starých Slovanov najstaršou obilninou a tvorilo ich hlavnú obživu.

Ešte v sedemdesiatich rokoch 20. storočia nazývali starší obyvatelia Voderád potok Gidra názvom Pleva. V iných obciach, ako napr. Abrahám, ale najmä Malá Mača, sa názov Pleva používa dodnes. V Malej Mači sa pre názov toku používa tiež maďarský názov Polva (Pleva). Starší obyvatelia obce Malá Mača uvádzajú, že názov Gydra sa dozvedeli až ako malé deti, od učiteľov v základnej škole (2022,red. VI). Vo Voderadoch sa jedno z ramien Gidry nazýva Panský potok, pretože pretekalo cez Panské pozemky k vodnému mlynu a ďalej k umelo vytvorenému rybníku, ktoré kedysi patrili Zičiovcom. Pod obcou, na jej južnom okraji, sa obe ramená Gidry spájajú.

 

Rieka Ronava je ľavostranný prítok Gidry a má dĺžku 17 km. Na hornom toku (po sútok so Zadným potokom) sa nazýva aj Stredná dolina, nakoľko preteká rovnomennou dolinou. V blízkosti Slovenskej Novej Vsi napája vodnú nádrž Ronava.

Tok dodnes nesie svoj pôvodný, slovenský názov Ronava, ktoré sa odvodzuje od slova roniť (roniti – vypúšťať, vylievať v kvapkách). Odôvodňovalo ho malé množstvo vody v koryte a malá intenzita toku. Názov je doložený až od 18. storočia (1764–1787), no podľa jazykovedcov ide o starobylý slovenský názov. Okrem pravostranného Zadného potoka nepriberá žiadne trvalo tečúce prítoky. Obec Voderady obteká na pravom brehu, na ľavom brehu obteká osadu Jozefov dvor. Východne od obce Pavlice sa vlieva do Gidry. Preteká katastrálnymi územiami obcí Borová, Ružindol, Cífer, Slovenská Nová Ves, Voderady a Pavlice.

Od vodnej nádrže Ronava po obec Pavlice je riečka takmer vždy bez vody. Výnimky tvoria iba výnimočne daždivé roky alebo výlov nasadených rýb a s tým spojené vypúšťanie vodnej nádrže Ronava.

Sufix -ava pri názvoch vodných tokov (napr. hydronymá Pilava, dnes Gidra, Ronava, Parnava, dnes Parná, Trnava, dnes Trnávka, Blava) má praslovanský pôvod a bol rozšírený aj v iných slovanských krajinách. V najstaršej doloženej hydronymii je možné identifikovať vrstvu praslovanského hydronymického fondu, resp. starého slovanského lexikálneho fondu, ktorá najvýraznejšie zachováva starší (praslovanský) stav. Uvedené hydronymá veľmi pravdepodobne pochádzajú ešte z obdobia praslovanskej jazykovej jednoty alebo zo včasného obdobia jeho rozpadu.

 


 

 


Zdroj: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/20304/1/Hladky%20J..pdf. https://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/39201/09-Zavodny-NEW.pdf?sequence=3. https://dspace.uni.lodz.pl/xmlui/bitstream/handle/11089/22907/59-68%20Hladky.pdf?sequence=1&isAllowed=y.   https://www.juls.savba.sk/ediela/varia/15/Varia15.pdf. https://sk.wikipedia.org/wiki/Gidra.  https://sk.wikipedia.org/wiki/Ronava.