780Záchranný archeologický výskum v katastri obce v rokoch 2007-2008

 

Za účelom záchrany predpokladaných archeologických nálezov na území budúcich stavieb „Hansol Project“ a „Samsung Electronics Slovakia LCD Factory“ a k tejto prislúchajúcej externej infraštruktúry, a to tak v katastri obce Voderady ako aj susedných obcí, sa v priebehu mesiacov marec až máj 2007 a august 2007 až marec 2008 uskutočnil záchranný archeologický výskum. Výskum bol zrealizovaný Katedrou archeológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len FiF UK).
Na území vyššie menovaných stavieb, situovaných v SV časti katastra obce Voderady, boli nájdené pamiatky hmotnej kultúry datované do 19. a 20. storočia, ktoré sú dokladom ľudskej činnosti na skúmaných plochách. Konkrétne ide o črepový materiál, tvoriaci väčšinu nálezov, ako sú glazované črepy (s hnedou, žltohnedou, oranžovou alebo zelenou glazúrou), porcelánové črepy (spravidla s modrými vzormi), črepy tehlovej farby bez poťahu a. i., ďalej o fragmenty stavebnej keramiky (zlomky tehál a strešnej krytiny), o železné predmety (zväčša súčasti poľnohospodárskych nástrojov, zlomky podkov, kľúč, kovania dverí, prázdne nábojnice a pod.) a nakoniec o fragmenty farebného a bieleho skla. Uvedené pamiatky sa  buď v dôsledku intenzívneho poľnohospodárskeho využívania nachádzali rozptýlené po celej skúmanej ploche oboch stavieb, a to v sekundárnej (nie pôvodnej) polohe alebo pochádzajú z pozostatkov novovekej stavby, pravdepodobne hospodárskeho charakteru, ktoré sa podarilo zachytiť vo východnej časti stavby „Hansol Project“. Spomedzi nálezov si pozornosť zasluhuje minca – 10-haliernik, datovaná do obdobia 1. Československej republiky (z roku 1925) (obr. 1a, 1b); pre bližšie datovanie vzniku novovekej stavby, niekedy v druhej polovici 19. storočia, sú smerodajné prevedenia kolkov na tehlách. Podľa zachovanej značky GZF (obr. 2a, 2b), resp. fragmentu, s veľkou pravdepodobnosťou tej istej značky – ZF (obr. 3), znamenajúce iniciály titulu a mena grófa Františka Zichyho v maďarčine (Gróf Zichy Ferenc), ide o tehly vyrábané v tehelni/tehelniach Zichyovcov.[2] Možno predpokladať, že exempláre pochádzajú z miestnej tehelne, o ktorej existencii svedčí starší názov polohy v obci – Tehelna. Odkrytú časť objektu je možné stotožniť s tzv. Kláriným dvorom, resp. majerom (dv. Klára – podľa III. vojenského mapovania); mapový list č. 4659, mierka 1 : 75 000).[3] S grófkou Máriou Klárou, rod. Demblinovou sa oženil práve František Zichy (1811–1900), pokračovateľ voderadskej vetvy Zichyovcov.[4]

V rámci externej infraštruktúry na stavbe „Samsung Electronics Slovakia LCD Factory“, v časti spadajúcej do katastra obce Voderady, boli po predchádzajúcom pozitívnom povrchovom prieskume a následnom vytýčení pásovej sondy zachytené tri sídliskové objekty. Dva z nich možno na základe získaného materiálu (hlavne keramiky) datovať do obdobia laténu. Nálezy z tretieho objektu umožňujú tento zaradiť iba rámcovo do obdobia praveku. Okrem laténskej keramiky by niekoľko fragmentov mohlo patriť dobe halštatskej. Zastúpené sú aj črepy zo stredoveku. Medzi nekeramickými nálezmi si pozornosť zasluhuje zlomok skleneného náramku z obdobia laténu (obr. 4). Z výplne objektov pochádzajú aj zlomky zvieracích kostí a kusy prepálenej hliny, tzv. mazanice.
 

[1] Primárne informácie k záchrannému výskumu sú čerpané z nálezových správ uložených na Katedre archeológie Filozofickej fakulty UK v Bratislave. Predbežná správa o výsledkoch výskumu je dostupná aj v: Hladíková, K. – Piatničková, K.: Záchranný výskum na stavbe Samsung. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2008. Nitra 2011, 98–100 .
[2] Za tieto informácie ako i za informácie o literatúre a ďalších zdrojoch k problematike tehliarstva na Slovensku ďakujem Mgr. M. Čurnému, PhD.
Ďalšie zaujímavosti k tehlám (dejiny, značky, tehelne) ale aj inej stavebnej keramike zo Slovenska so zameraním na obdobie stredoveku a novoveku: In: Nagy, P. – Čurný, M. (Zost.): LATERÃRIUS. Dejiny tehliarstva na Slovensku. In: Zborník Slovenského národného múzea. Archeológia. Supplementum 3. Bratislava 2011.
K zoznamu tehliarskych značiek: In: Nagyová, D. – Nagy, P. – Čurný, M. (Zost.): Register tehliarskych značiek na Slovensku (obsahuje 2000 tehliarskych značiek spracovaných do roku 2013). Bratislava : Laterãrius-Spoločnosť pre výskum histórie tehliarstva – SNM-Archeologické múzeum. Bratislava 2013.
Dostupné aj na stránke občianskeho združenia Laterãrius – Spoločnosť pre výskum histórie tehliarstva: www.laterarius.sk - https://www.laterarius.sk/stranky/register-tehliarskych-znaciek/register.php.

[3] Podľa https://oldmaps.geolab.cz/.
[4] Čambálová, D.: Voderady 1243-1993. Voderady 1993.

 Mgr. Kristína Piatničková PhD.

            (archeológ)

Fotogaléria:

/album/fotogaleria-/minca-predna-strana-jpg1/
/album/fotogaleria-/minca-zadna-strana-jpg1/
/album/fotogaleria-/tehla-obr-1-jpg/
/album/fotogaleria-/tehla-kresba-jpg/
/album/fotogaleria-/tehla-obr-2-jpg/
/album/fotogaleria-/foto-fragment-laten-naram-1-jpg/

—————