780  

Zičiovci patrili pravdepodobne medzi najvýznamnejších vlastníkov Voderád v ich známej histórii. V 19. storočí vlastnili okrem Voderadského panstva aj majetky v obciach Slovenská Nová Ves, Báhoň, Majcichov, Pusté Úľany, Sládkovičovo a Malá Mača. Koncom 19.storočia predstavovala rozloha ich majetkov 7 282 katastrálnych jutár (4190 hektárov).

Zičiovci sú jedným z najstarších uhorských šľachtických rodov. Ich genealógiu možno sledovať od roku 1270, kedy sa spomína prvý známy predok tohto rodu v súvislosti s majetkom v obci Zajk v župe Zala. Postupne sa rod rozvetvil a jeho jednotlivé línie a vetvy získali majetky vo viacerých župách Uhorska. V súvislosti s Voderadmi je dôležitá rusovecká línia rodu. Štefan Ziči, narodený v r.1715, vlastnil okrem iných aj panstvo Rusovce (Oroszvár, Karlburg v župe Mošonskej). Mal sedem detí, z ktorých jeho syn František (1751 1812) založil voderadskú vetvu Zičiovcov. V roku 1773 získal František so svojimi bratmi od svojho príbuzného, rábskeho biskupa Františka Zičiho, kaštieľ a k nemu patriace pozemky vo Voderadoch. V roku 1785 získal výmenou aj diel voderadského majetku od svojho brata Karola.

František Ziči (1751 1812) - zakladateľ voderadskej vetvy Zičiovcov bol správcom Oravského panstva a od roku 1774 c. k. komorník a hlavný pohárnik. V rokoch 1777 1782 bol administrátorom Békešskej a v roku 1784 Peštianskej stolice. V rokoch 1785 1792 bol županom a do roku 1790 aj miestodržiteľom Zemplínskej stolice. Od roku 1792 bol županom Vesprémskej stolice a riaditeľ Oravského panstva. Pôsobil ako stály vnútorný uhorský kráľovský radca. V rokoch 1790 1792 bol vo viacerých výboroch krajinského snemu. Z jeho synov treba spomenúť Františka Jozefa (1774 1861) a Karola III. (1785 1876), po ktorom sa voderadská vetva Zičiovcov ďalej člení na cíferskú.

František Jozef Ziči (1774 1861). V roku 1809 sa zúčastnil stavovského povstania vo Vesprémskej stolici a neskôr i protinapoleonských vojen. Bol sudcom sedmipánskej súdnej tabule. V rokoch 1813 1814 bol kráľovským komisárom pre vyberanie vojnovej dane a zásobovanie vojska. V rokoch 1882 1825 miestodržiteľ Gemerskej stolice, v rokoch 1824 1861 riaditeľ Oravského panstva, v rokoch 1825 1836 hlavný župan Biharskej stolice, od roku 1848 hlavný dverník, c. k. komorník a skutočný vnútorný tajný radca. V rokoch 1836 1848 bol členom hornej snemovne uhorského parlamentu. Bol vyznamenaný veľkokrížom Leopoldovho Radu a kráľa Štefana. V Bratislave dal František Jozef Ziči postaviť sirotinec. Založil archív voderadskej vetvy Zičiovcov, ktorý bol uložený v Zičiovskom dome v Bratislave.

Ďalším významných potomkom rodu Zičiovcov bol František Ziči (1811 1900). Vyštudoval právnickú akadémiu v Pešti. Do roku 1833 bol podnotárom Peštianskej stolice a od toho istého roku tajomníkom uhorskej dvorskej kancelárie vo Viedni. V roku 1839 sa stal vicegubernátorom Rijeky a od roku 1841 predsedom zmenkového súdu v Bratislave. Bol riaditeľom spoločnosti centrálnej železnice, v roku 1847 predsedom uhorskej miestodržiteľskej rady a zároveň i tajný radca. V roku 1848 bol tajomníkom na uhorskom ministerstve dopravy, od roku 1851 ríšskym radcom a od roku 1854 vrchným dvormajsterom hlavného gubernátora Lombardie a Benátok arcikniežaťa Maximiliána. Bol hlavným županom Novohradskej stolice. V rokoch 1874 1879 bol rakúsko-uhorským veľvyslancom v Istanbule, od roku 1888 c. k. taverník. Pričinil sa o založenie prvej bratislavskej sporiteľne a bol i spoluorganizátorom výstavby konskej železnice z Bratislavy do Trnavy. V revolučných rokoch 1848 1849 bol vymenovaný za hlavného komisára pre Bratislavskú stolicu a za hlavného dištriktného komisára pre Nitriansku, Trenčiansku, Oravskú, Turčiansku a Liptovskú stolicu. Neskoršie bol vymenovaný za hlavného komisára pri ruskej armáde. Od roku 1888 bol členom uhorského parlamentu, v rokoch 1892 1896 predsedom jeho finančného výboru. V roku 1854 bol vyznamenaný Radom železnej koruny I. triedy a v roku 1879 krížom Radu sv. Štefana. Po jeho intervencii bola v roku 1849 v Skalici a ďalších slovenských mestách zavedená slovenčina ako úradná reč.

Medzi významných predstaviteľov voderadskej vetvy Zičiovcov patril aj Jozef Ziči (1841 1924). Vyštudoval právo na Právnickej akadémii v Bratislave a na univerzite vo Viedni. Pôsobil v službách uhorskej kráľovskej kúrie. V rokoch 1867 1869 bol čestným radcom na ministerstve poľnohospodárstva, priemyslu a obchodu v Budapešti. V rokoch 1870 1872 bol kráľovským komisárom, neskôr guvernérom Rijeky, v rokoch 1872 1874 ministrom poľnohospodárstva, priemyslu a obchodu, v rokoch 1873 1875 súčasne ministrom práce a dopravy v Budapešti. V rokoch 1889 1893 bol bratislavským županom a v rokoch 1891 1893 zároveň dočasným trenčianskym županom. V rokoch 1868 1870 a 1872 1875 bol poslancom uhorského parlamentu a členom jeho hornej snemovne. V roku 1873 bol gróf Jozef Ziči vyznamenaný Radom železnej koruny I. triedy. Zomrel bezprostredne po prvej svetovej vojne a jeho smrťou začalo postupne upadať i voderadské panstvo v jeho prvotnej výmere. Jeho synom Júliusom Zičim, ktorý zomrel bezdetný, vymrela voderadská vetva rodu Zičiovcov po meči.
Dcéru Jozefa Zičiho, Kláru, si vzal v roku 1907 za manželku chorvátsky gróf Štefan Keglevič. Ich dcéra Magdaléna, ktorá prebývala na voderadskom panstve spolu s rodičmi, opustila obec krátko pred príchodom sovietskeho frontu v roku 1945.

 

 

Zičiovci

 

 

 

 


Zdroj: Čambálová, Daniela a kol. Voderady 12431993. Voderady: Obecný úrad 1993.